Home | Schulung | Beratung | Referenzen | Veröffentlichungen | Jobs | Sitemap | Kontakt

Erste Folie | Zurück | Weiter | Letzte FolieGrafikversion | Inhalt | Home

SELECT-clause

SELECT Object(e)

FROM Event e, Seminar s

SELECT DISTINCT Object(e)

FROM Event e, Seminar s