Home | Schulung | Beratung | Referenzen | Veröffentlichungen | Jobs | Sitemap | Kontakt

Erste Folie | Zurück | Weiter | Letzte FolieGrafikversion | Inhalt | Home

EJB QL im Deployment descriptor<query>

<query-method>

<method-name>findByBalance</method-name>

<method-params>

<method-param>long</method-param>

</method-params>

</query-method>

<ejb-ql>

SELECT OBJECT(a)

FROM Account a

WHERE a.balance = ?1

</ejb-ql>

</query>