Home | Schulung | Beratung | Referenzen | Veröffentlichungen | Jobs | Sitemap | Kontakt

Erste Folie | Zurück | Weiter | Letzte FolieGrafikversion | Inhalt | Home

Build-In Template Rules

&#060xsl:template match="* | /">

&#060xsl:apply-templates/>

</xsl:template>

&#060xsl:template match="text() | @*">

&#060xsl:value-of select="."/>

</xsl:template>